Vilt- och naturvård i Sverige

 

Som jägare är du en väldigt viktig del av naturvården i Sverige. Du är med och ser till att biotopen bevaras, och att vi inte får en skadlig överpopulation av någon art. Likaså finns regler för hur många djur som får skjutas varje år i ett visst område så att de inte heller ska bli för få.

 

Idag jagar de flesta för nöjes skull, eller för att det helt enkelt är mycket godare med egenfällt kött istället för industri-producerat kött köpt i en butik. Så har det dock inte alltid varit utan vi svenskar har tidigare levt mer i samklang med Moose bull (Alces alces) look straight at you with mean eyes. He is truely the king in this forest and will not take lightly on trespassers.naturen och då också varit mer beroende av den. I takt med att befolkningen i landet ökade så ökade också trycket på naturen, med bland annat för hög avskjutning till följd. Det ledde till att vi var tidigt ute med att reglera jakten. Tidigt artonhundratal var det till och med så illa att älgen var nära att bli helt utdöd i Sverige, vilket givetvis hade varit en katastrof. Som tur är fanns det dock en framsynt hovjaktmästare vid namn Herman Falk som inte bara såg problemet utan också gjorde något åt det genom att införa ett tioårigt förbud mot älgjakt, vilket räddade arten – och i förlängningen också vår hobby.

Förutom risken för att en djurart ska försvinna så finns även risk att de ska bli för många – att det ska bli en överpopulation. Inte heller det är bra, då maten inte kommer räcka till alla djur med svält och sjukdomsspridning som följd. Detta är särskilt giltigt för älgen, då deras naturliga fiender björn och varg är väldigt få så skulle de snabbt bli extremt många om inte jägarkåren höll efter antalet.

Överlag kan sägas att det är få människor som är så engagerade i vårdandet av naturen som jägare. Dessa vet att hela skogen är ett samspel mellan människa, växtlighet och djur som måste hanteras varsamt och bevaras. För att älgen ska trivas behöver också skogsbruket bedrivas med varsamhet. Och när älgen trivs så trivs också fåglarna. Fick jägare bestämma helt skulle det sannolikt vara färre kalhyggen i Sverige utan skogsbruket skulle vara mindre industriellt och ett ännu större fokus på återplantering av lövträd än vad vi ser idag.

Leave a Reply

mts_best